Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2019

mountaindew
10:08
"Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów"
— S. Cielińska
mountaindew
10:07
9975 d9ff 500
Reposted fromcontigo contigo viawszystkodupa wszystkodupa
10:07
3503 a385
Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
mountaindew
10:07
8696 f565 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viawszystkodupa wszystkodupa

October 22 2017

mountaindew
19:01
9970 3c0b
19:00
18:59
mountaindew
18:56
4084 7c1f 500
mountaindew
18:56
Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa
mountaindew
18:56
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viawszystkodupa wszystkodupa
mountaindew
18:56
Wydaje mi się, że ten upadek, ku któremu dążysz, to upadek szczególny, wyjątkowo przerażający. Człowiekowi, który spada w przepaść, nie dana jest świadomość ani poczucie, że znalazł się na dnie. Po prostu stacza się i stacza coraz bardziej. A tak się akurat dzieje, że spotyka to ludzi, którzy w tym czy innym momencie swojego życia poszukiwali czegoś, czego ich środowisko dać im nie mogło. W każdym razie takie mieli wrażenie. I którzy zrezygnowali z poszukiwań. Zrezygnowali, zanim tak naprawdę w ogóle je zaczęli. Rozumiesz mnie?
— Jerome David Salinger – Buszujący w zbożu
mountaindew
18:55
7120 1bc0 500
Reposted fromstormymind stormymind viawszystkodupa wszystkodupa
mountaindew
18:55
8965 4f51 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
mountaindew
18:54

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
18:53
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
mountaindew
18:52
mountaindew
18:51
mountaindew
18:50
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaMerrry98 Merrry98
mountaindew
18:49
mountaindew
18:49
mam oczy koloru zmęczonego. 
— Pan M kolejny raz dochodzi do głosu.
Reposted fromkartoNik kartoNik viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl